*🎭આપણે 😇એવા સમય⏰ મા જીવી 🔮રહ્યા છીએ કે જેમાં👥 લોકો પોતાને😊 ખુશ રાખવા🤞 કરતાં.*

*બીજા👬 લોકોને કઇંક દેખાડી🤓 દેવા માં પોતાની😎 જીંદગી નો સમય⏳ ખર્ચી નાખે છે.7⃣7⃣*

FunnyTube.in