*પ્રેમ વહેચ્યો* તો
*રામાયણ લખાણી* ,

અને *સંપત્તિ વહેચી*
તો *મહાભારત* …!!!

કાલે પણ આ જ *સત્ય* હતું
અને આજે પણ આજ *સત્ય* છે..🌟🌟🌟

FunnyTube.in