😄😁 🙏🏻 😄😁

🌍

દુનિયાના સૌથી
ઉમદા અને ઉદાર
માણસો કયાં મળે ?

— વોટસએપ પર !!

કેમ ?

કશુંય પોતાની પાસે
રાખે જ નહિ. . . . .

જેવું આવે કે તરત
વહેંચી જ નાખે ! ! !

😁😄😁

TopJokes.in