👇👇👇👇👇👇👇
જરૂર થી વાંચો
તમારી પાસે 70/- રૂપિયા છે,
તેમાંથી તમારી ઉમર છે એટલા
રૂપિયાની પાણીપુરી ખાઈજાવ
પછી જે રૂપિયા વધે તેમાં
1949 ઉમેરો એટલે તમારો
જન્મ કાઈ સાલમાં છે તે
આવશે….
નવું છે ફોરવર્ડ કરજો…..
topjokes.in
🤨🤨😎😎🧐🧐

TopJokes.in