Play It Now

मैत्रीच्या नात्याने ओंजळ माझी भरलेली... तुझ्या साथीने आयुष्याची वाट नव्याने फुललेली... रात्र होती काळोखी दुःखामध्ये बुडलेली... तुझी सावली होती संगे प्रकाश बनुनि खुललेली...
TopJokes.in