Play It Now

🎉🎊🍫🎉🎄🌲Wish Ú all A Mèrry Christmas Mày d Jòys of d seasòn Fill ur heart with gòòdwill & chèèr. Mày d chimes of Christmas glòry Ádd up mòre shine & spread Smiles acròss the miles ´' ' ´Tòday & In d Nèw Yèar ´' 🌲🎉🎊 ` /\/\@®®¥ ©®!s™A$##🌲🎊🎄
TopJokes.in