Play It Now

‪👉 👧 जर मी तुम्हाला सारखे सारखे Msg करतो 😉👍 ☹ ह्याचा अर्थ असा नाही की, माझ्याकड़े काहीच काम नाहीये,😁 ह्याचा अर्थ असा आहे की,😘 माझ कोणतेही काम तुमच्यापेक्षा महत्वाच नाहिये 😴 शुभ रात्री 😴
TopJokes.in