நட்புக்கும் காதலுக்கும் உள்ள தூரம்

டாஸ்மார்க்குக்கம் வீ்ட்டுக்கும் உள்ள தூரம் மாதிரி
வீ்ட்டிலிருந்து டாஸ்மார்க் போகவைப்பது காதல்.

டாஸ்மார்க்கிலிருந்து வீ்ட்டுக்கு அழைத்து வருவது நட்பு.